• BOVAG Gecertificeerd
  • Verkoop, verhuur & onderhoud
  • Vakkundig en persoonlijk advies
  • Uw winkelwagen is leeg
menu

Algemene verhuurvoorwaarden Imanse Aanhangwagens

BEGRIPSOMSCHRIJVING

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Het gehuurde: de aanhangwagen en/of de andere zaak, inclusief de accessoires die worden gehuurd;

Aanhangwagen: een aanhangwagen als bedoeld in de Wegenverkeerswetgeving, niet zijnde een caravan, met een maximaal totaal gewicht van 3500 kg. Een caravan is ingericht op het (tijdelijk) verblijf van personen, waar de aanhangwagen uitsluitend bestemd is voor het vervoer van zaken of paarden;

Huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als huurder de huurovereenkomst sluit;
Verhuurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon lid van BOVAG Aanhangwagenbedrijven die als verhuurder de huurovereenkomst sluit;
Consument: de huurder die een natuurlijk persoon is en de huurovereenkomst heeft gesloten voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen;
Schade van de verhuurder: de vermogensschade die verhuurder lijdt als gevolg van: beschadiging (inclusief abnormale slijtage) of vermissing van het gehuurde of van toebehoren (zoals sloten en sleutels van (compartimenten binnen) het gehuurde) of onderdelen daarvan. Tot deze schade behoren onder meer de kosten van vervangen van (toebehoren en onderdelen van) het gehuurde en het derven van huurinkomsten; met of door het gehuurde aan persoon of goed toegebracht nadeel, waarvoor de verhuurder, de kentekenhouder of de aansprakelijkheidsverzekeraar van het gehuurde jegens derden aansprakelijk is;
Bovenhoofdse schade: schade van de verhuurder veroorzaakt door aanrijding met het deel van het gehuurde dat zich op een hoogte van meer dan 1.90 meter boven de grond bevindt of door aanrijding met op het gehuurde bevestigde zaken die zich op meer dan 1.90 meter boven de grond bevinden;
Bestuurder: de feitelijk bestuurder van het voertuig dat het gehuurde trekt;
Schriftelijk: in geschrift of elektronisch;
WAM: Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen.

Artikel 1 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden gelden voor huurovereenkomsten van voertuigen tussen verhuurder en huurder.

Artikel 2 - Het aanbod

1. Huurder mag kiezen of verhuurder een aanbod schriftelijk of mondeling doet.
2. Een aanbod mag herroepen worden als het aanbod afhankelijk is van de beschikbaarheid van een voertuig. Anders kan het aanbod 14 dagen lang niet herroepen worden.
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van:
- het gehuurde;
- de huurtermijn;
- de huursom;
- de wijze van betalen;
- de mogelijk bijkomende kosten, zoals schoonmaakkosten of kilometer vergoeding paardenvrachtwagen(zie art. 10 lid 2);
- de hoogte van het eigen risico,
- de eventuele waarborgsom of andere manier van het stellen van zekerheid. De waarborgsom kan contant of op een andere wijze worden betaald. Geen creditcard
4. In het aanbod staan de openingstijden van het bedrijf en het telefoonnummer waarop het bedrijf te bereiken is.
5. Bij het aanbod zitten deze algemene voorwaarden. Lukt het niet deze al mee te geven bij het aanbod, dan worden de algemene voorwaarden bij het sluiten van de overeenkomst meegegeven, maar bij een telefonisch gemaakte huurafspraak volgen ze later.
6. Op het zelfde moment dat het aanbod wordt gedaan, krijgt huurder ook te horen: - welke trekkracht de trekkende auto zal moeten hebben, - tot welk gewicht het gehuurde mag worden beladen, - welk rijbewijs noodzakelijk is om met het gehuurde te mogen rijden.

Artikel 3 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod. De verhuurder bevestigt de mondelinge overeenkomst schriftelijk, maar als dat niet gebeurt, blijft de afspraak wel staan.
2. De huurovereenkomst geldt voor de periode en het tarief zoals op de huurovereenkomst staat of zoals op een andere manier overeengekomen. De huurovereenkomst vermeldt dag en tijdstip waarop de huurperiode begint en eindigt.
3. Het kan zijn dat partijen afspreken dat er voor meer dan € 15.000,- aan waardevolle spullen met het gehuurde vervoerd mogen worden.

Artikel 4 - Ontbinding(bedenktijd)

Huurders hebben gedurende 1 dag na het tot stand komen van de huurovereenkomst een ontbindingsrecht. Dit geldt niet als de huurovereenkomst is gesloten in direct contact tussen verhuurder en huurder binnen een verkoopruimte, bijvoorbeeld aan de verhuurbalie of indien de datum van verhuur binnen 48 uur plaats zou vinden. Het geldt ook niet wanneer de huur met instemming van de consument tijdens de bedenktijd al is uitgevoerd en de consument heeft ingestemd met het feit dat er geen ontbindingsrecht geldt. Is de huur tijdens de bedenktermijn met instemming van de consument gedeeltelijk uitgevoerd, dan geldt dat de consument de dienst naar rato betaalt bij ontbinding tijdens de bedenktijd.

Artikel 5 - De prijs en de prijswijzigingen

1. De huursom en eventuele bijkomende kosten worden vooraf overeengekomen. Dit geldt ook voor de eventuele mogelijkheid om tussentijds de prijs te kunnen veranderen. De huursom en de eventuele bijkomende kosten komen duidelijk op de huurovereenkomst te staan.
2. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst een prijswijziging optreedt, heeft deze geen invloed op de afgesproken prijs.
3. De consument mag de overeenkomst ontbinden als de prijs omhoog gaat ná drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, maar voordat de huurperiode is begonnen.
4. Het tweede lid is niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien, zoals een verhoging vanwege btw.
5. Tijdens de huurperiode betaalt de huurder de kosten vanwege het gebruik van het gehuurde.
6. Alleen kosten die afgesproken zijn, kunnen aan huurder in rekening worden gebracht. Wel moet de huurder als daar een reden voor is aan de verhuurder schadevergoeding betalen.

Artikel 6 - De huurperiode en de overschrijding van de huurperiode

1. Huurder moet het gehuurde op de dag en tijd waarop de huurperiode eindigt terugbrengen. Het adres staat op de huurovereenkomst. Is er een ander adres afgesproken, dan moet het gehuurde daar op tijd worden gebracht. Verhuurder moet het gehuurde, tijdens openingstijden, in ontvangst nemen.
2. De huurder mag het gehuurde uitsluitend met toestemming van de verhuurder buiten openingstijden of op een ander adres terugbrengen.
3. Afspraken over het eerder terugbrengen van het gehuurde binnen de overeengekomen huurperiode, er vindt geen restitutie plaats.
4. Komt het gehuurde niet volgens afspraak terug na het einde van de (eventueel verlengde) huurperiode, dan kan de verhuurder het gehuurde onmiddellijk terugnemen. De contractuele verplichtingen van de huurder blijven bestaan tot het moment dat het gehuurde aan verhuurder terug is gegeven.
5. Als huurder het gehuurde niet op tijd inlevert, mag de verhuurder de huurder de daghuurprijs in rekening brengen voor elke dag dat het gehuurde te laat terug komt. Na overschrijding met vijf uur kan per dag tot 1½ keer de daghuurprijs in rekening worden gebracht. Daarnaast kan de verhuurder om een vergoeding voor schade vragen, zowel voor schade die bestaat, als voor schade die nog zal volgen. Als het onmogelijk is en blijft het voertuig terug te geven, dan wordt geen hogere huurprijs in rekening gebracht. De verhoging van de huurprijs geldt niet als huurder aantoont dat de overschrijding van de huurtermijn het gevolg is van overmacht.

Artikel 7 - Annulering

1. Als een overeenkomst wordt geannuleerd door de huurder, dan kan de verhuurder de volgende annuleringskosten en administratiekosten in rekening brengen:
- bij annulering vanaf reservering tot de 30e dag (exclusief) voor de dag van verhuur: 20% van de huursom + administratie kosten € 15;
- bij annulering vanaf de 30e dag (inclusief) tot de 7e dag (exclusief) voor de dag van verhuur: 35% van de huursom + administratie kosten € 15;
- bij annulering vanaf de 7e dag (inclusief) tot de 3e dag (exclusief) voor de dag van verhuur: 50% van de huursom + administratie kosten € 15;
- bij annulering vanaf de 3e dag (inclusief) tot 1 dag (exclusief) voor de dag van verhuur: 90% van de huursom;
- bij annulering vanaf minder dan 1 dag voor de dag van verhuur: de volle huursom.

Bij verhuur overeenkomsten waar de huur aanvang  binnen 48 uur na het bevestigen ligt wordt er bij annulering geen huursom geretourneerd.

Artikel 8 - Betaling

1. Bij het reserveren/boeken via de website wordt de huur direct betaald. De waarborgsom € 250 wordt voldaan bij het afhalen van het huurobject afwijkend is de Borg van € 500 voor de paardenvrachtwagen.
2. De waarborgsom wordt in principe terug betaald binnen 1 werkdag nadat het gehuurde is ingeleverd. De verhuurder kan de dan nog openstaande kosten verrekenen. De borg van de paardenvrachtauto wordt na het controleren van de tank en door ons correct af getankt en aan u retour gestort minus de brandstofkosten. Het retour storten gebeurt binnen 1 week na inlevering
3. In geval van schade veroorzaakt door de verhuurder, bedraagt het eigenrisico voor ongeremd € 1500 en geremd €3500, Schades onder de € 250 worden met de waarborgsom verrekend wanneer het schade bedrag de waarborgsom overstijgt zal er een bijbetaling plaatsvinden.  Indien er een bedrag over is zal er een terug betaling plaatsvinden. Het terugbetalen gebeurt binnen twee maanden, maar in geval van schade aan derden binnen zes maanden.
4. Als een andere persoon schade van verhuurder heeft veroorzaakt en verhuurder heeft van deze derde een volledige schadevergoeding hiervoor gekregen, dan wordt de waarborgsom binnen 14 dagen na het verhaal van de schade geretourneerd. Verhuurder zal zich inspannen om schade veroorzaakt door derden zo spoedig mogelijk te verhalen. Verhuurder houdt de huurder op de hoogte van zijn inspanningen.
5. Als de overeenkomst begint, dan kan de verhuurder vooruitbetaling van de huur vragen. Tenzij anders is overeengekomen, dient de huursom onmiddellijk na afloop van de huurperiode betaald te worden. Andere bedragen moeten betaald worden binnen tien dagen na ontvangst van de factuur. De huurder dient het verschuldigde bedrag te betalen vóór het verstrijken van de betalingsdatum. Doet hij dat niet, dan zendt de verhuurder na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de huurder de gelegenheid binnen veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te betalen. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is de verhuurder gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het moment van verzuim. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente. Door een partij te maken gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om betaling van een schuld af te dwingen, kunnen aan de wederpartij in rekening worden gebracht. De hoogte van deze kosten is onderworpen aan (wettelijke) grenzen. Daarvan kan in het voordeel van de huurder worden afgeweken.

Artikel 9 - Verplichtingen huurder

1. De huurder moet netjes met het gehuurde omgaan en zorgen dat hij het gehuurde gebruikt zoals dat bedoeld is. Het is bijvoorbeeld verboden om het gehuurde te gebruiken op een circuit, op een terrein waarvoor het gehuurde niet geschikt is, of op een terrein waarbij vermeld staat dat je er voor eigen risico op gaat.
2. Huurder moet het gehuurde inleveren in dezelfde staat als hij het heeft ontvangen. Dat betekent bijvoorbeeld dat de huurder eventuele veranderingen aan het gehuurde ongedaan moet maken. Huurder heeft geen recht op vergoeding als hij verbeteringen aan het gehuurde heeft gedaan die verwijderd moeten worden.
3. Huurder moet de bagage aan/op het gehuurde zorgvuldig vastmaken en met zorg afdekken.
4. Huurder moet er op letten dat niet iemand met het gehuurde rijdt die hiertoe niet in staat is vanwege een lichamelijke of geestelijke beperking. Dit geldt ook voor iemand die niet bevoegd is om het trekkende voertuig te besturen. Huurder mag het gehuurde verder alleen aan iemand geven, als deze als bestuurder op het huurcontract staat.
5. Huurder mag het gehuurde niet doorverhuren.
6. Het is huurder toegestaan het gehuurde buiten de landsgrenzen van Nederland te brengen indien het landen betreft die op de groene kaart van het trekkende voertuig vermeld staan en dit gemeld is aan de verhuurder en schriftelijk overeen is gekomen.

7. Huurder heeft instructie gekregen hoe het anti-diefstal slot op de koppeling gebruikt dient te worden wanneer deze onbeheerd word achtergelaten op locatie of onderweg.
8. Als het gehuurde kapot is, geldt artikel 10 lid 3 en mag de huurder het gehuurde niet meer gebruiken als dit het erger maakt. Het gehuurde mag ook niet langer gebruikt worden, als dit slecht is voor de verkeersveiligheid.
9. Huurder is verplicht om de bestuurder en de personen die hij het gehuurde laat gebruiken te wijzen op de regels van de verhuur en er op te letten dat deze zich hier ook aan houden.
10. Huurder dient onder meer zorgvuldig om te gaan met de bij het gehuurde behorende sloten en sleutels en de bij het gehuurde behorende documenten (zoals het kentekenbewijs en de grensdocumenten).
11. Huurder moet een WA-verzekering hebben voor het trekkende voertuig waarmee het gehuurde wordt getrokken.
12. Huurder geeft toestemming om van de voorzijde van het rijbewijs een kopie te maken en van een ID-kaart of paspoort. Bij een ontvangen beschikking zal het kopie rijbewijs worden doorgezonden inclusief huurovereenkomst naar het CJIB. Ook voor andere aangiftes bij politie zal deze worden gebruikt. Wij houden het kopie rijbewijs 2 maanden in ons archief. Na deze periode zal het kopie vernietigd worden. Daarom vragen wij bij iedere huurovereenkomst naar uw rijbewijs.

Artikel 10 - Instructies voor de huurder

1. Huurder moet de bandenspanning van het gehuurde op niveau (laten) houden. Vraagt de verhuurder aan huurder om het gehuurde voor normaal onderhoud in te leveren, dan doet huurder dat, wanneer dit op een normale manier voor hem te regelen valt. De vraag om het voertuig voor onderhoud af te geven, wordt niet gesteld als de huurperiode een maand of korter is.
2. Huurder dient ten alle tijden het meegeleverde disselslot te gebruiken wanneer het object niet aan de auto gekoppeld is of bij het niet aanwezig zijn bij de combinatie.
3. Huurder moet het gehuurde schoon terug geven. Doet huurder dit niet, dan kunnen de reële schoonmaakkosten in rekening worden gebracht.
4. Is het gehuurde zichtbaar kapot, heeft het gehuurde iets beschadigd, of raakt het gehuurde vermist, dan moet huurder deze instructies opvolgen.
- huurder informeert de verhuurder hierover;
- huurder doet dat wat de verhuurder aan hem vraagt;
- huurder geeft uit eigen initiatief of in reactie op een verzoek alle inlichtingen en relevante documenten aan de verhuurder of aan diens verzekeraar;
- huurder laat het gehuurde zo achter, dat deze behoorlijk beschermd zal zijn tegen beschadiging of vermissing;
- het kan zijn dat verhuurder schadevergoeding van iemand anders wil vragen. Het kan ook voorkomen dat een derde persoon vindt dat verhuurder hem een schadevergoeding moet betalen en dat verhuurder hier tegen in wenst te gaan. In dit soort gevallen moet huurder meewerken.
5. Bij ongevallen, beschadiging of vermissing van het gehuurde is huurder daarnaast verplicht:
- om melding te doen bij de politie ter plaatse;
- om zo spoedig mogelijk een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier aan verhuurder inclusief foto’s te overleggen;
- om op geen enkele manier schuld te erkennen.
6. Huurder moet verhuurder zo spoedig informeren over:
- dat er iets gebeurd is waardoor er schade aan, of schade met of door het gehuurde is gekomen, of dat dit soort schade best eens zou kunnen gaan ontstaan;
- het kapot gaan van het gehuurde;
- de vermissing van het gehuurde of van onderdelen/ toebehoren;
- dat huurder op een andere manier de macht over het gehuurde of over dat wat er bij hoort kwijt is geraakt;
- dat er beslag is gelegd op het gehuurde; en over andere omstandigheden waarover verhuurder redelijkerwijs geïnformeerd moet worden.

7. Het kan zijn dat autoriteiten, zoals de politie, aan verhuurder vragen om te zeggen wie er op een bepaald moment het gehuurde heeft bestuurd of gebruikt. Komt dit voor, dan moet huurder zo snel mogelijk vragen van verhuurder beantwoorden.

8. Het is huurder niet toegestaan om het gehuurde object buiten de openingstijden op de openbare weg/ laad- en losplaats achter te laten. Dit geldt mede op zon- en feestdagen en overige aangegeven gesloten dagen.

Artikel 11- Verplichtingen verhuurder

1. Op het moment dat de verhuurder het gehuurde aan huurder meegeeft, heeft het gehuurde de overeengekomen accessoires en specificaties en ook de in Nederland verplicht gestelde uitrusting. De banden van het gehuurde hebben het juiste profiel. Ook zal het gehuurde de juiste bandenspanning hebben. Het gehuurde zal schoon zijn, goed onderhouden zijn en voor zover bij verhuurder bekend of kenbaar in technisch goede staat.
2. Verhuurder stelt samen met huurder voorafgaand aan de verhuur een rapport op waarbij eventuele schade die zich al aan het gehuurde bevindt, wordt aangegeven.
3. Verhuurder geeft huurder de vereiste documenten mee, voor de start van de huurperiode.
4. Op het gehuurde staat te lezen op welk niveau de bandenspanning dient te worden gehouden.
5. Verhuurder inspecteert het gehuurde direct bij inlevering door huurder op eventuele schade. Dit geldt zowel bij inlevering van het gehuurde bij de eigen vestiging als bij inlevering van het gehuurde op een andere vestiging.
6. In geval van schade aan het gehuurde in het buitenland zijn de kosten van repatriëring van het gehuurde voor rekening van huurder, tenzij het tweede lid van artikel 12 van toepassing is, of tenzij partijen hebben afgesproken, dat het gehuurde niet in het buitenland gebruikt mag worden.

Artikel 12 - Aansprakelijkheid van de huurder voor schade

1. Huurder is voor schade van de verhuurder per schadegeval aansprakelijk tot het op het huurcontract vermelde eigen risico.
2. Wanneer de schade volgt uit iets wat de huurder in strijd met artikel 9 wel of niet heeft gedaan, dan moet huurder de schade van verhuurder in principe volledig vergoeden. Een eerste mogelijke uitzondering hierop is dat huurder bewijst dat dit handelen of nalaten aan hem niet toegerekend kan worden. Een tweede uitzondering zou kunnen zijn dat het niet redelijk en billijk is als de huurder alles moet vergoeden. Een derde uitzondering staat in lid 3.
3. Lid 2 geldt niet, als er volgens de voorwaarden van de WAM-verzekeringsovereenkomst dekking bestaat voor de vermogensschade van de verhuurder die ontstaat omdat deze verhuurder/ de kentekenhouder van het gehuurde kan worden aangesproken voor schade van iemand die met of door het gehuurde zelf persoonlijk gewond is geraakt, of wiens eigendom beschadigd is.
4. Als huurder een andere persoon het gehuurde laat gebruiken, bijvoorbeeld omdat deze persoon het trekkend voertuig bestuurt, is huurder aansprakelijk voor wat deze persoon doet of juist niet doet in overeenstemming met artikel 12 lid 1 en 2 van deze algemene voorwaarden. Ook al hadden deze personen niet de instemming van huurder voor hun gebruik.

5.  De paardenwagen is Allrisk verzekerd. De schade die door paarden wordt aangericht is niet meeverzekerd. Schade aan het onderstel en/of dak als gevolg van het niet goed inschatten van de hoogte (van bij voorbeeld een tunnel of viaduct) is niet meeverzekerd. Alles schades moeten direct bij Imanse gemeld worden.

Artikel 13 - Gebreken aan het gehuurde en aansprakelijkheid van de verhuurder

1. Wanneer huurder aan verhuurder vraagt om gebreken op te lossen, moet verhuurder dit in principe doen. Dit hoeft niet als een gebrek echt niet verholpen kan worden. Het hoeft ook niet, wanneer huurder dit redelijkerwijs eigenlijk niet van verhuurder kan vragen, gelet op het geld dat verhuurder hiervoor zou moeten uitgeven. Als huurder ten opzichte van verhuurder aansprakelijk is voor het gebrek of voor de gevolgen van het gebrek, hoeft de verhuurder de gebreken ook niet op te lossen, zelfs al heeft de huurder hier wel om gevraagd.
2. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade aan vervoerde zaken door een gebrek aan het gehuurde wanneer de totale waarde van die vervoerde zaken hoger is dan € 15.000,- Wanneer iemand die persoonschade heeft opgelopen deze schade heeft kunnen verhalen op diens schadeverzekeraar of wanneer zo iemand hier een andere uitkering voor heeft gekregen, dan is verhuurder niet aansprakelijk voor deze persoonschade.
3. Dat wat in artikel 13 lid 2 staat, gaat echter niet op als verhuurder bij het maken van de huurafspraak van de gebreken wist of had moeten weten, of als er gebreken zijn ontstaan door opzet of grove schuld van verhuurder.

Artikel 14 - Overheidsmaatregelen en informatie aan autoriteiten

1. De overheid kan tijdens de huurperiode een sanctie of een maatregel opleggen en huurder moet dan voor de financiële gevolgen betalen. Dit geldt niet, wanneer deze zijn opgelegd vanwege een defect dat het gehuurde al had toen de huurperiode begon, of wanneer ze te maken hebben met omstandigheden die binnen de risicosfeer van de verhuurder liggen.
2. Krijgt verhuurder zo’n sanctie of maatregel opgelegd, dan moet huurder meteen wanneer verhuurder hierom vraagt de schade vergoeden. Ook moet huurder dan de kosten van administratie betalen, met een minimum van € 25,- (inclusief BTW). Verhuurder dient die kosten zoveel mogelijk te beperken. Soms constateert de politie of een andere autoriteit een verkeersovertreding. Men kan dan van verhuurder informatie gaan vragen over dat wat er is gedaan of dat wat er nu juist niet is gedaan, terwijl dat wel had moeten gebeuren. Huurder moet ook hier de kosten van betalen, vanaf € 10,- (inclusief BTW).
3. Als huurder dat wil, kan hij een kopie krijgen van het officiële document van een sanctie.

Artikel 15 - Beslag op het voertuig, vanwege administratief- / civiel- / strafrecht

1. Alle regels van de huurafspraak blijven bestaan, ook al is er beslag gelegd op het gehuurde. Zo moet huurder bijvoorbeeld de huur blijven betalen. Dit totdat het gehuurde weer bij verhuurder is teruggekomen, zonder een beslag. Dit geldt niet, als beslag is gelegd om iets dat in de risicosfeer van verhuurder ligt.
2. Huurder betaalt de kosten vanwege zo’n beslaglegging.

Artikel 16 - Ontbinding van de huur

1. Verhuurder kan de huurovereenkomst beëindigen en het gehuurde terugnemen op het moment dat:
- huurder tijdens de huurperiode een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, tenzij dit niet ernstig genoeg is voor een ontbinding;
- huurder overlijdt, onder curatele wordt gesteld, surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of op hem de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard;
- verhuurder van het bestaan van omstandigheden afweet die van zodanige aard zijn dat hij (als hij hiervan op de hoogte was geweest) de huurovereenkomst niet (op deze wijze) met huurder zou zijn aangegaan. In dat geval kan verhuurder een vergoeding van kosten, schade en rente blijven vragen.
2. Huurder zal alle medewerking aan verhuurder verlenen om het gehuurde terug te geven.
3. Wanneer huurder voor het begin van de huurperiode sterft, wordt de huur ontbonden.
4. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade van huurder ten gevolge van ontbinding op grond van dit artikel.

Artikel 17 - Klachten en Bemiddelingsregeling

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij verhuurder, op tijd nadat huurder heeft ontdekt dat er naar zijn mening iets niet goed is gegaan. Is huurder te laat, dan kan deze zijn rechten verliezen.
2.Wanneer blijkt dat huurder niet tevreden is met het resultaat van de klachtafhandeling door verhuurder geldt het volgende. Huurder kan een geschil binnen zes weken na het ontstaan voorleggen aan BOVAG Bemiddeling. De bemiddelingspoging gaat volgens een reglement dat huurder en verhuurder vooraf ter kennis is gebracht. Het adres van BOVAG Bemiddeling is: Postbus 1100, 3980 DC te Bunnik. Telnr. 030-659 53 95. De klacht moet wel gaan over de uitlegging of uitvoering van deze algemene huurvoorwaarden. Huurder kan er uiteraard ook voor kiezen de klacht aan de geschillencommissie voor te leggen.

Artikel 18 - Geschillenregeling

1. Geschillen tussen huurder handelend voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteiten vallen en verhuurder over totstandkoming of de uitvoering overeenkomsten met betrekking tot door verhuurder te leveren of geleverde diensten en zaken, kunnen met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door huurder als verhuurder worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Voertuigverhuur. Adres: De Geschillencommissie, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (bezoekadres: Bordewijklaan 46, 2591 XR te Den Haag).
2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien huurder zijn klacht eerst tijdig bij verhuurder heeft ingediend. Een geschil ontstaat indien de klacht van huurder niet naar tevredenheid door verhuurder en/of via de bemiddelingspoging van BOVAG Bemiddeling is opgelost.
3. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop de huurder de klacht bij de verhuurder indiende, schriftelijk of in een andere door de Geschillencommissie te bepalen vorm bij deze aanhangig worden gemaakt. Van een geschil is sprake nadat de klachtafhandeling door verhuurder en/of via de bemiddelingspoging van BOVAG Bemiddeling niet is opgelost.
4. Wanneer de huurder een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is verhuurder aan deze keuze gebonden. Indien verhuurder een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet hij huurder vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. Verhuurder dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.
5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden krachtens dat reglement bij wege van bindend advies. Het reglement wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
6. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Artikel 19 - Nakomingsgarantie

1. BOVAG staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen door haar leden indien verhuurder geen gevolg geeft aan het bindend advies, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan, ter toetsing aan de rechter voor te leggen en het vonnis waarbij de rechter het bindend advies onverbindend verklaart in kracht van gewijsde is gegaan.
2. De garantstelling van BOVAG betreft een door BOVAG uit te keren bedrag van maximaal € 1000,- tegen cessie van de vordering van huurder. Bij bedragen groter dan € 1000,- per geschil, keert BOVAG onder dezelfde voorwaarden het maximale bedrag van € 1000,- uit aan huurder. Voor het meerdere wordt huurder aangeboden om zijn vordering aan BOVAG te cederen, waarna BOVAG de betaling daarvan zo nodig in rechte zal vragen. BOVAG verbindt zich in dat geval om geïncasseerde gelden aan huurder over te dragen.
3. De garantstelling bedoeld onder lid 2 geldt niet indien een rechter het bindend advies vernietigt. In geval van faillissement, surseance van betaling of bedrijfsbeëindiging van verhuurder keert BOVAG alleen een bedrag tot maximaal € 1000,- per geschil uit en geldt de garantstelling alleen als huurder aan de formele verplichtingen heeft voldaan om het geschil bij de Geschillencommissie Voertuigverhuur aanhangig te maken voordat van een dergelijke situatie sprake is.

Artikel 20 - Verwerking van persoonsgegevens van de huurder en van de bestuurder

De persoonsgegevens die worden vermeld op het contract worden door verhuurder als verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens verwerkt in een persoonsregistratie. Aan de hand van deze verwerking kan verhuurder op sancties en maatregelen zoals bedoeld in art. 14 reageren, uitvoering geven aan deze voorwaarden, de overeenkomst uitvoeren, huurder of bestuurder optimale service en actuele productinformatie geven en huurder of bestuurder gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Huurder en bestuurder kunnen om inzage en correctie met betrekking tot de verwerkte persoonsgegevens verzoeken en verzet aantekenen. Betreft het direct mailing, dan zal een dergelijk protest steeds worden gehonoreerd. Als verhuurder meedoet aan het Waarschuwing Systeem ELENA (ELENA), dan kunnen de persoonsgegevens ook hier in verwerkt worden. BOVAG (postadres: Postbus 1100, 3980 DC te Bunnik) is hier namens haar afdeling Verhuurbedrijven en naast de verhuurder verantwoordelijke voor. De persoonsgegevens van huurder/proefritmaker/bestuurder kunnen in ieder geval worden opgenomen als het gehuurde wordt verduisterd, als de huur niet of niet helemaal wordt betaald en als er met opzet schade komt aan het gehuurde. Zie voor een volledige opsomming www.bovag.nl/elena. Bij BOVAG kunnen deze personen om inzage en om correctie vragen en ook schriftelijk hun protest doen.

Artikel 21 - Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, tenzij op grond van dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is.

versie mei 2021